Skip to main content
+48 667 262 975 Posiadamy własny transport. Koszt 200 zł - cały kraj. Możliwy odbiór osobisty oraz wysyłka za granicę.

Rodo

Rodo

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych klientów sklepu

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”: informujemy, że: 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest:

MEBLOGRÓD” Maciej Lokowandt
ul. Małe Osady 27, 89-600 Chojnice, tel. 667 262 975

e-mail: szostakM@interia.eu

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można
kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.
3. Administrator będzie przetwarzał Pani/a dane w celu:
– zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
– w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
– w celu wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, realizując obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO).
4. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, firmie prowadzącej księgi rachunkowe, kancelarii prawnej i firmie informatycznej współpracującą przy tworzeniu strony internetowej.
5. Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy, następnie przez okres wskazany przez przepisy podatkowe i rachunkowe. W związku z dochodzeniem roszczeń dane mogą być przechowywane do czasu ich przedawnienia, jednak nie dłużej niż 5 lata.
6. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
8. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania, w szczególności zrealizowania umowy czy wystawienia faktury.
9. Pani/a dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 10. Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.